Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży prowadzonej w ramach sklepu internetowego dagmarasobczak.pl

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem dagmarasobczak.pl
  1. Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem serwisu.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sklep – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym https://dagmarasobczak.pl

2) Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

3) Produkty – rzeczy sprzedawane Klientom przez Sprzedawcę na pośrednictwem Sklepu.

4) Regulamin – niniejszy regulamin.

5) Sprzedawca – Golden Concept sp. z o.o UL. MIKOŁAJA GOGOLA 5 / 34, 92-513 ŁÓDŹ NIP:

7282880546

6) Strony – Sprzedawca oraz Klient.

7) Konto Klienta – konto utworzone w Sklepie, umożliwiające zakup Produktów.

8) Zamówienie – złożona przez Klienta oferta w celu nabycia Produktów w Sklepie.

9) Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

Zakup produktów

1. Klient może dokonać zakupu Produktów poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Po dokonaniu wyboru, Klient powinien kliknąć w przycisk „Do koszyka”.

3. Na podstronie „Twój koszyk” Klient może (jeżeli go dotyczy) wpisać kod rabatowy, użyć karty podarunkowej oraz obliczyć koszt dostawy. Po czym klient klika na przycisk „Zamówienie”.

4. Na stronie zamówienia Klient powinien zaznaczyć czy zamówienie składa jako gość, czy rejestruje nowe konto. Klika przycisk „kontynuuj”.

5. Klient zostaje przeniesiony do kroku drugiego, w którym musi podać swoje dane osobowe do wysyłki: adres płatności oraz adres dostawy (jeżeli są inne).

6. Klient klika przycisk „Kontynuuj” i wybiera metodę dostawy z dostępnych opcji.

7. Klient kilka przycisk „Kontynuuj” i wybiera metodę płatności z dostępnych opcji. Płatności będą realizowane przez dotpay lub przelewem tradycyjnym. Po czym potwierdza zamówienie.

8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa kupna, a Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

9. Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie tj. w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zamówienia, pod warunkiem dostępności Produktów.

10. W przypadku zamówienia indywidualnego drogą mailową czas na realizację zamówienia wynosi 14 dni.

11. Klient po dokonaniu zakupu na maila otrzymuje fakturę.

Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od czasu przesłania do sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Klient powinien w ciągu 14 dni, od momentu przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonać zwrotu Produktu na adres:

Golden Concept sp. z o.o UL. MIKOŁAJA GOGOLA 5 / 34, 92-513 ŁÓDŹ NIP: 7282880546

. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.

3. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Zwrot ceny zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata ceny przez Klienta.

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@dagmarasobczak.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Sprzedawcy.

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dagmarasobczak.pl/polityka-prywatnosci

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Klient ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między  Klientem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.

Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.